Serbski gymnazij Budyšin

Informacije k dobrowólnemu sćěpjenju na šuli

Sćěpjenje přewjedźe so přez DRK

 • jutře wutoru, dnja 21.09.2021/ druhi sćěpjenski termin: 02.11.2021
 • wot 13:00 hodź. do něhdźe 14:30 hodź. za šulerjow gymnazija
 • w rumnosćach biblioteki
 • cyłkowny čas za sćěpjenje je předwidźany do něhdźe 16:00 hodź.

 Šulerjo du tam samostatnje bjez krutych časow. Trěbne podłožki prošu sobu přinjesć.

Nowy cyłodnjowski poskitk

Lube šulerki a lubi šulerjo,

skedźbnjamy na nowy cyłodnjowski poskitk, mjenujce hrajemy gitaru.

Cyłkowny přehlad wšitkich poskitkow z wobsahowym wopisanjom namakaće přez link šulske žiwjenje/ cyłodnjowske poskitki na našej internetowej stronje.

Zdobom móžeće so hnydom tam tež zapisać.

 

šulske wjednistwo

Informacija šulskeho wjednistwa

Česćeni starši,

wot pjatka, dnja 10.09. 2021, płaća sćěhowace rjadowanja nastupajo testowanja a nošenja nahubnika.

1. Z powyšenjom incidency nad 10, ma so na šulskej ležownosći, w šulskim domje hač na městno nahubnik nosyć. We wučbje potom, hdyž so wotstawk njedodźerži.

2. Hdyž incidenca nad 10 stupa, měło so trójce wob tydźeń testować. To płaći wot přichodneho tydźenja. Testy přewjedu so potom póndźelu-srjedu-pjatk.

 

šulske wjednistwo

 

Staršiska informacija/ šulerska informacija k zazběhej šulskeho lěta

Česćeni starši,

nadźijamy so, zo sće měli zhromadnje z Wašimi dźěćimi wočerstwjacy dowolowy čas a zo sće móhli so dosć mocow nastrěbać za nowe šulske lěto, kiž budźe nadźijomnje zaso normalniše hač zašłe.

Ze sćěhowacym pismom chcemy Was wo někotrych organizatoriskich dypkach k zazběhej noweho šulskeho lěta póndźelu, dnja 06.09.2021 informować.

 

Z nowym šulskim lětom płaći za wšitke lětniki gymnazija winowatosć wopyta šule (Schulbesuchspflicht).

Jako wuswobodźenje připóznaje so jeničce lěkarski atest.

 

Dnjowy wotběh 06.09.

 • organizacija

Na prěnim šulskim dnju wuwučuje so wot prěnjeje do šesteje hodźiny. W zamołwitosći rjadowniskich wučerjow/ tutorow přewjedu so rjadowniske hodźiny.

Wšitkim rjadownjam su krute rumnosće připokazane, zo bychu so pohiby a kontakty po šulskim domje wobmjezowali.

Nadrobniše informacije k wotběhej su na internetowej stronje pod zastupnym planom wozjewjene.

Na zakładźe incidency pod 10 (01.09.2021) njewobsteji za póndźelu žana winowatosć nahubnik nosyć.

Internat

 • informacija za internatnych šulerjow

Směmy wšěch přizjewjenych šulerjow – tež nowački – w internaće přiwzać. Přijězd budźe njedźelu, dnja 05.09.21, wot 17.30 do 21.00 hodź.

Dokelž płaća pandemije dla krute postajenja za přistup do internata, dyrbiće z čakanskimi časami ličić a prošu sćěhowace dypki wobkedźbować.

Přistup maja wobydlerjo z maksimalnje jednej přewodnej wosobu, kotraž je šćěpjena, wustrowjena abo profesionelnje testowana. Prošu přinjesće za to wotpowědne dokumenty sobu. Internatnych šulerjow testujemy na městnje do přepodaća stwow we 18.00 abo w 20.00 hodź.

W domje maja wšitcy nahubnik nosyć.

Prošu nic zabyć: poćehnjenja, trěnje,wótrěwančko, lapu.

Póndźelu po wučbje w 13.30 hodź wotměje so za nowych wobydlerjow zahajenska zhromadźizna, na kotrejž ma so kóždy wobdźělić.

Internatny team so na Was wjeseli!

 

Corona-rjadowanja

 • winowatosć testa

Za prěnjej dwaj šulskej tydźenjej płaći, zo ma so w padźe incidency pod 10 dwójcy wob tydźeń testować. Hdyž incidenca nad 10 stupa, měło so trójce wob tydźeń testować. Sćěpjene abo wustrowjene wosoby su wot testowanja wuswobodźene. Wot třećeho šulskeho tydźenja maja so potom wšitcy šulerjo a dalše na šuli skutkowace wosoby jónu wob tydźeń testować, dołhož incidenca hódnotu 10 njepřekroći. Wyše tuteje hódnoty přewjedu so testy dwójcy wob tydźeń. Jeli so šuler zwonka šule testuje, potom připóznaja so jenož testy testowych centrow.

Prošu wućišćće sej formular (internetowa strona/informacije/formulary) za trěbnu dowolnosć k přewjedźenju samotestow w šuli a dajće tutón wupjelnjeny a podpisany Wašemu dźěsću póndźelu, dnja 06.09.2021 sobu do šule.

 • nahubnik

Za prěnjej dwaj šulskej tydźenjej płaći, zo w padźe incidency pod 10 winowatosć nahubnik nosyć w šulskim domje njewobsteji. Powyši so hódnota nad 10, ma so w šulskim domje a we wučbje nahubnik nosyć. Wot třećeho šulskeho tydźenja su potom postajenja powšitkowneho rjadowanja płaćiwe. To rěka, zo dyrbi so nahubnik potom wot incidenćneje hódnoty 35 nosyć.

 • sćěpjeni a wustrowjeni

Sćěpjeni a wustrowjeni šulerjo přinjesu prošu na prěnim šulskim dnju wotpowědny dopokaz sobu (sćěpjenski wupokaz, QR-Code, lěkarski dokument). Rjadowniski wučer/ tutor kontroluje dopokaz.

 • dalše pokiwy

Zasadnje chcemy zhromadnje na dodźerženje wotstawkow wot 1,5 m dźiwać a sej při zastupje do šulskeho domu ruce desinficěrować.

Hižo w zašłym šulskim lěće płaćeše powučenje na zakładźe

 • 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG).

Wenn Sie oder Ihr Kind an einer Coronavirus-Erkrankung erkrankt sind bzw. SARS-CoV-2-Symptome aufweisen (v.a. trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit), besteht ein Betretungsverbot für die Einrichtung. Wir bitten Sie, bei diesen Symptomen immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu nehmen.

 

Poskitk sćěpjenja na šulach za šulerjow wot 12. lět

K zwyšenju podźěla šćěpjenych wosobow w šuli, poskića so přez mobilne sćěpjenske teamy na wubranych šulach poskitk sćěpjenja. Wobdźělenje na tutych poskitkach je dobrowólne a wosebje za šulerjow a staršich namyslene. K tomu dóstanjeće přidatne materialije jako přiłohu k tutemu listej. Tute su na našej internetowej stronje (informacije/formulary) wozjewjene.

Prosymy Was, nam hač do srjedy, dnja 08.09. 2021, přez přihotowany anonymny naprašnik na LernSax (přistup přez šulerja) zdźělić, hač maće zajim na sćěpjenju. Naprašnik słuži jenož k zwěsćenju potrjeby a njeje zwjazowacy.

 

Staršiske zhromadźizny

Po zwučenym wašnju chcemy spočatk šulskeho lěta staršiske zhromadźizny w šuli přewjesć. K tomu sposrědkuja Wam rjadowniscy wučerjo abo tutorojo přeprošenja. Chcemy pak hižo w předpolu na to skedźbnić, zo prosymy wo wobdźělenje jenož jedneho ze staršeju na staršiskej zhromadźiznje. Na dnju zarjadowanja wobsteji w šulskim domje winowatosć nahubnik nosyć.

 

Z přećelnym postrowom

R. Wjacławk

šulski nawoda