Serbski gymnazij Budyšin

Jenož najlěpši šulerjo wobdźěleja so na Centralnym rěčnym seminarje

Zo bychmy nadawk Centralneho rěčneho seminara rozjasnili, dyrbimy kročel wróćo k Regionalnemu rěčnemu seminarej hić. Kóžde lěto wuzwoli wučer cuzeje rěče z kóždeho gymnazija w Budyskim wokrjesu rěčnje najwobdarjenišich šulerjow z rjadownje 8 za Regionalny rěčny seminar, a to w druhej cuzej rěči: rušćinje, čěšćinje, pólšćinje, łaćonšćinje, francošćinje a španišćinje. Rěčna komisija smě pak jenož maksimalnje sydom šulerjow z cyłeho wokrjesa we wotpowědnej rěči na rěčny seminar do Wodowych Hendrichec přeprosyć, kotryž so stajnje kónc nowembra wotměje. To rěka, zo njeje kóždy gymnazij ze swojimi šulerjemi na tutym seminarje zastupjeny. Wot wobdźělenych šulerjow wuzwola so zaso najlěpši, kotřiž přeprošuja so w 9. lětniku na Centralny rěčny seminar za cyłu Saksku, hdźež zetkaja so z tamnymi šulerjemi z wokrjesow Drježdźany, Kamjenica, Šwikawa a Lipsk.

Po štyrilětnej korona-přestawce wotmě so seminar lětsa zaso, tónraz we Werdauwje pola Šwikawy, a z našeho gymnazija přeprosychu so slědowace šulerjo: Magdalena Wirthec (9-2) za rušćinu kaž tež Helena Dubawic (9-1) a Moric Bauch (9-1) za čěšćinu. Wšitcy třo wobdźělichu so loni wuspěšnje na Regionalnym rěčnym seminarje we Wodowych Hendrichecach a buchu tohodla za Centralny rěčny seminar kwalifikowane, kotryž přewjedźe so wot srjedy, 8.11., hač do soboty, 11.11.2023.


Što wočakowaše našich rěčnje wobdarjenych šulerjow we Werdauwje? Tu wujimk z dźenika, kotryž je kóžda skupina jendźelsce napisała – jendźelšćina bě mjenujcy zwjazowaca rěč mjez skupinami.

1. dźeń:

Jako prěni dźeń dojědźechmy, buchmy do našich skupin rozdźěleni. Najprjedy so mjez sobu zeznachmy. Hrajachmy hru, zo bychmy mjena tamnych wobdźělnikow zhonili. Po tym naposkachmy sej někotre spěwy a wuzwolichmy najlěpšej. Trjebachmy spěw, zo bychmy z druhimi skupinami spěwali a dalši, zo bychmy z druhimi rejowali. Jako naš prěni spěw wuzwolichmy sej Kozelowy spěw, spěw wo jednej kozy. Naš druhi spěw bě Babka-spěw. Po tym, zo běchmy sej spěwy wuzwolili, předstajichmy je druhim skupinam a woni nam swoje spěwy prezentowachu. Smy wjele rejowali a spěwali a bě to jara žortne.


2. dźeń:

Dźeń započa so ze snědanju we 8 hodź. Bě za kóždeho něšto pódla: wot mislija přez sad hač ke chlěbej. Mějachmy wjele časa, zo bychmy so porjadnje najědli.

Po tym dźěchmy zaso do našich skupin wróćo. Najprjedy wobhladachmy sej wabjenske nawěški a wumyslichmy sej sami tež někotre. Potom napisachmy mały list z temu našeje wólby na někoho, kotrehož znajemy. Pozdźišo rěčachmy wo čěskich bajkach, zo bychmy ideje za swójsku dźiwadłowu hru namakali. Wječer bě we 18 hodź., ale za někotrych z nas krótša, dokelž dyrbjachmy hišće naše kulisy paslić. Po tym zeznachmy w dźiwadłowej dźěłarničce wšelake družiny dźiwadźelenja, kotrež měli nam za swójsku dźiwadłowu hru pomhać.


3. dźeń:

Po snědani dźěłachmy zaso na našej prezentaciji. Smy našu PowerPoint-prezentaciju přihotowali a wideja nahrawali. Smy wšitko hromadźe třihali, tež z někotrymi awdijowymi nahrawanjemi a stop-motion-filmami. Na kóncu wuhotowachmy naše kostimy. Bě to wjele dźěła, ale je nam to tež wjeselo činiło. Po wječeri předstajichu wšitke skupiny swoje dźiwadłowe hry a zhromadnje zaso wjele spěwachmy a rejowachmy. Magdalena je w přestawkach, prjedy hač bě kóžda skupina na rjedźe, na huslach hrała. Tak mějachu přihladowarjo (běchu tež mnozy starši přitomni) nadawk wuhódać, kotra rěčna skupina so jako přichodna předstaji. Před skupinu čěšćiny je wona „Wołtawa“ wot Bedřicha Smetany předhrała, štož so ze sylnym přikleskom mytowaše.


4. dźeń:

Na tutym dnju wopytachmy wšelake rěčne kursy, zo bychmy so tróšku do druhich rěčow zanurili. Po wučbje podachmy so k wuhódnoćenskemu kołu, rěčachmy wo našich nazhonjenjach a dožiwjenjach a dóstachmy naše certifikaty a dary. Po wobjedźe jědźechmy zaso z ćahom do Budyšina.


Šulerjo zeznachu na seminarje cuzych młodostnych, polěpšichu swoje jendźelsko-/rusko- a/abo čěskorěčne znajomosće, počuchachu do druhich rěčow a pokazachu swoje talenty w dźiwadźelenju. Za wšitkich bě tutón rěčny seminar wulke wobohaćenje – nic jenož we wobłuku wuknjenja rěče.

Jana Štillerová

 

20231110 195526

20231110 200010

IMG 2126

20231110 160807